O centru

Centar za podršku i inkluziju Help Net je dobrovoljno i neprofitno udruženje građana, osnovano 2015. godine sa ciljem da inicira nove i podrži postojeće procese unapređenja brige o deci, mladima i starima, ulažući napore u sferi socijalne zaštite i populacione politike u Republici Srbiji, kroz prizmu socijalnih inovacija.

Noseći se sa društvenim izazovima, Help Net u svoj rad uključuje lokalnu zajednicu i stručnu javnost na najvišem nivou, kroz angažovanje svih sektora, promovišući vrednosti društvene kohezije i javno-privatnog partnerstva.

  • Help Net poseduje licencu za pružanje usluge socijalne zaštite Pomoć u kući za stara lica;
  • Help Net je nosilac autorskih prava akreditovanog integralnog programa obuke “Program obuke gerntodomaćica/gerontodomaćina za pružanje usluge Pomoć u kući za stara i invalidna lica”;
  • Help Net je nosilac autorskih prava akreditovanog programa obuke pod nazivom “Program osnovne obuke za pružanje usluga SOS telefona za zene sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja

*** Help Net je članica mreže Humans

Danas je Help Net važan činilac reformskih procesa u Srbiji kroz svoja 4 programa ⇓

DECA I MLADI

SENIORI

DEMOGRAFSKI IZAZOVI I POPULACIONA POLITIKA

SOCIJALNE INOVACIJE