Deca i mladi

Populacije dece u Srbiji se iz godine u godinu smanjuje, a izazova sa kojima se deca i mladi susreću u svakodnevnom odrastanju je sve više. Help Net decu posmatra kao mlade sugrađane i društveni resurs, nudi im priliku za zabavu i učenje, i zagovara da im se obezbede prava koja im po zakonima i međunarodnim konvencijama pripadaju.

Pitanje vaspitanja dece u duhu participacije i davanje prilika da budu odgovorna u skladu sa svojim razvojnim potencijalima je veoma važno i važi za sve zemlje. Mnoge zemlje su već uvele programe i inicijative koje podstiču participaciju dece u odlučivanju o pitanjima koja se tiču njihovog života i okruženja. Postoji nekoliko razloga zašto je važno da se deca uključe u proces odlučivanja i da budu vaspitana u duhu participacije: 

  • Deca imaju pravo na učešće u odlučivanju o pitanjima koja se tiču njihovog života, prema Konvenciji o pravima deteta. 
  • Učešće dece u odlučivanju može da poboljša njihovo razumevanje političkih procesa i da ih nauči važnosti građanskog aktivizma. 
  • Participacija dece može da doprinese rešavanju problema u društvu i da poboljša kvalitet odluka koje se donose. 
  • Vaspitanje dece u duhu participacije može da pomogne u stvaranju empatičnijeg i inkluzivnijeg društva.

Help Net razgovara sa decom i mladima, informiše ih, pita za mišljenje, uključuje u teme od značaja za njihov sadašnji i budući život. Učimo od dece i mladih, praktikujući model transformativnog liderstva i tako podstičemo pun potencijal svakog deteta.

Projekti