SOcijalne inovacije

Socijalne inovacije jedan su od naših programa ali i princip rada, delujemo sa svešću da problemi koji postoje više decenija zahtevaju nove pristupe na putu ka rešenjima.

Tehnološke inovacije donose nove izazove za pojedince i porodicu, nove mogućnosti ali i rizike. Zato se bavimo uticajem digitalne transformacije i četvrte industrijske revolucije na društvo u Srbiji, uz postojeće nasleđene probleme.

Ovaj program je svojevrsna eksperimentalna laboratorija za osmišljavanje društvenih rešenja, istraživanja i testiranje novih strateških pristupa u socijalnoj zaštiti i populacionoj politici kao i novih metoda rada sa decom, mladima i starima.

Socijalne inovacije nisu samo trend jer je rad naše organizacije orijentisan na rezultat i merljiv uticaj na kvalitet života građana.

Neke od tema u sekciji za decu i mlade prisutne su i u okviru ovog programa, jer su socijalne inovacije horizontalna tema. Ovde smo problem « svačije- ničije », čest kod intersektorskih tema, svesno izbegli delegiranjem osobe odgovorne za koordinaciju i konstantan monitoring, koja nastoji da da odgovore na pitanja koja se nameću.