Prevencija rizičnih oblika ponašanja mladih kroz njihovo zajedničko učešće u edukativnim i sportskim aktivnostima

Projekat „Prevencija rizičnih oblika ponašanja mladih kroz njihovo zajedničko učešće u edukativnim i sportskim aktivnostima“ se odnosi na prevenciju rizičnih oblika ponašanja kroz set edukacija o društveno prihvatljivim obrascima ponašanja, kao i razbijanju rodnih stereotipa koji su neretko postaknuti tradicionalnim uverenjima i rodnim ulogama u društvu. Mladim osobama, korisnicima projekta, edukativne radionice i druženje sa vršnjacima mogu predstavljaju vid podrške, a nakon kriznog perioda koji je u poslednje dve godine bio uzrokovan pandemijom KOVID – 19. Prepoznato je da mladi, naročito putem društvenih mreža pokazuju svoje aktuelno mentalno  stanje, što je od strane profesionalaca prepoznato kao rizično ponašanje koje je ugrožavajuće prvenstveno po njih same. Stoga je veoma važno povezati sve činioce koji uzrokuju rizične oblike ponašanja posebno za mlade koji su u razdoblju srednje adoloscencije što čini kalendarsku uzrasnu grupu mladih od 15 do 18 godina (mlade srednjoškolskog uzrasta). Sa psihosocijalnog aspekta rodni stereotipi među srednjoškolcima mogu proizvesti neke od oblika rizičnog ponašanja između dva različita pola (muško-ženski odnosi između tinejdžera i tinejdžerki). Stoga je neophodno uticati na suzbijanje rodnih stereotipa i prevenirati rizične oblike ponašanja putem edukativnog seta radionica sa mladima, uz osnaživanje da postanu vršnjački edukatori i da stečeno znanje prenesu drugim mladima, sa sportskim aktivnostima koji doprinose vršnjačkom povezivanju, kao i  online kampanjom kojom će promovisati sami srednjoškolci projektne aktivnosti i značaj same teme.

Opšti cilj projekta je doprinos prevenciji rizičnih oblika ponašanja i očuvanju mentalnog zdravlja adolescenata – srednjoškolaca/ki u Srbiji kroz edukativne i sportske aktivnosti koje imaju participativni karakter.

Specifični cilj projekta je unapređenje znanja srednjoškolaca o prepoznavanju rizičnih oblika ponašanja koja se manifestuju u realnom i digitalnom svetu, a koje u određenom obliku podstiču stereotipna rodna uverenja kao i sticanje informacija i znanja o zaštitnim strategijama kada dođe do manifestacija rizičnih oblika ponašanja u njihovom okruženju.

Period realizacije: april – septembar 2022. godine

Finansijska podrška: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

 

FOTOGRAFIJE SA UVODNE RADIONICE

Radionica 12.04.2022. godine

Radionica 16.05.2022. godine

Sportski dan, 22.06.2022. godine

 

 

 

 

 

 

 

 LIFLET O PROJEKTNIM AKTIVNOSTIMA PREUZMITE OVDE >>>

U julu 2022. godine je objavljen Konkurs za najbolji esejski rad. Mladi su pozvani da podele sa nama ideje o tome kako rešavati vršnjačke probleme i konflikte.  Od mladih se očekivalo da u pisanoj formi predstave problem koji se javio ili može javiti u odnosu sa vršnjacima,  i predlože na koji način biste ga rešili, sa što manje štete po obe strane. Najboljih 5 radova je nagrađeno nagrađeno u novčanoj vrednosti. 

Održan je trening za vršnjačke edukatore, na kojem su učestvovali srednjoškolci beogradskih srednjih škola

Sprovedena je jedna radionica od strane vršnjačke edukatorke u srednjoj medicinskoj školi „Nadežda Petrović“