Kviz znanja: rodne uloge i ostali rodni koncepti

Zdravo!

Pred tobom se nalazi Kviz znanja na temu rodnih uloga i ostalih rodnih koncepata (rod, pol; rodni identitet; rodna socijalizacija, rodna ravnopravnost, itd). Sastoji se od 21 pitanja. Ideja kviza je da učenici/ce provere svoja znanja nakon edukativnog bloka na ovu temu. Ovo upućuje na zaključak da se pre održavanja kviza realizuje edukativna nastava na temu rodnih uloga, kada se obrađuju koncepti, putem predavanja i vežbi.

Pitanja na kvizu su koncipirana na varijantu ISTINA/LAŽ – TRUE/FALSE i putem sistema ponuđenih odgovora, od kojih  je jedan tačan.

Ovaj kviz je korisan alat za sprovođenje nastave u srednjim školama u okviru nastavnih predmeta gde se obrađuju ove teme – građansko vaspitanje, sociologija, ustav/pravo građana, i sl. U nastavku možete pogledati spisak pitanja, sa tačnim odgovorima. Prilikom lansiranja samog kviza, možete koristiti aplikaciju Kahoot koja se koristi za kvizove, besplatna je i praktična.

  1. Rod je biološka kategorija?

a) Istina

b) Laž

c) Još uvek nije poznato 

2. Pol čini skup određenih karakteristika koje su rođenjem date?

a) Istina 

b) Laž

3. Izjava: “Tokom puberteta kod muškaraca dolazi do promene boje glasa (mutacije) sadrži karakteristike roda?

a) Istina

b) Laž

c) Nije poznato

4. Rodni identitet je?

a) Skup polnih karakteristika pojedinca

b) Doživljaj pripadnosti vlastitom boiološkom polu

c) Seksualna orjentacija osobe

5. Dešava se da osoba doživljava da “pripada” rodu koji nije “u skladu” sa njenim polom?

a) Laž

b) Istina

c) Još uvek nije istraženo 

6. Porodica, škola, univerziteti, itd. mogu uticati na formiranje stavova o rodnim ulogama kod osobe?

a) Delimično

b) Laž

c) Istina

7. Rodne uloge su?

a) Profesionalna zanimanja koja obavlja muškarac odnosno žena

b) Zadaci koji se obavljaju u porodici

c) “Propisana” ponašanja u odredjenoj kulturi u vezi sa muškim i ženskim polom

8. Rodna socijalizacija ne traje čitavog života i dešava se samo u određenim životnim periodima?

a) Laž

b) Istina

9. Rodni stereotipi mogu da dovedu do diskriminacije zasnovane na polu i rodu? 

a) Istina

b) Laž

c) Zavisi od okolnosti

10. Kada kažemo za mušku pol da je agresivniji, manje emotivan i moćniji, to je primer rodnog sterotipa?

a) Laž

b) Istina

11. Rodne uloge su promenljive, tj. mogu se menjati u odnosu na okolnosti? 

a) Laž

b) Nije poznato

c) Istina 

12. Prilikom omogućavanja jednakih šansi za sve, ne treba uzimati u obzir različitosti između muškaraca i žena?

a) Istina

b) Laž

13. U Repulici Srbiji nije prepoznata potreba da se uspostavi sistem za praćenje o položaju žena i muškaraca? 

a) Laž

b) Istina

14. Na svetskom nivou postoji praćenje napretka rodne ravnopravnosti?

a) Istina

b) Laž

15. Na koliko godina se objavljuje globalni izveštaj o napretku u pogledu rodne ravnopravnosti?

a) Svake godine

b) Svake pete godine

c) Svake dvadesete godine

16. Prema poslednjim podacima, u Republici Srbiji je nešto više žena nego muškaraca?

a) Laž

b) Istina

c) Nije poznata ta činjenica

17. Za postizanje rodne ravnopravnosti u svetu procene su da će biti potrebno da protekne manje od 100 godina?

a) Istina

b) Još uvek nije to istraženo

c) Laž

18. Na svetskom nivou, najsporije smanjenje rodnog jaza, primetno je u oblasti:

a) Zdravlja

b) Političkog osnaživanja

c) Rada i zaposlenja

d) Edukacije

19. Još uvek nije usvojen Zakon o rodnoj ravnopravnosti u Srbiji?

a) Laž

b) Istina

20. Pritužbe građana/ki za slučaj diskriminacije na osnovu pola i roda, podnose se?

a) Ministarstvu za ljudska i manjinska prava
 
b) Premijerki
 
c) Povereniku za zaštitu ravnopravnosti
 
d) Nadležnom sudu

21. Poslednjih godina, u Srbiji više muškaraca završava više nivoe obrazovanja u odnosu na žene?

a) Istina

b) Laž

c) Još uvek nije istražena ta činjenica