Nevidljiva deca

Položaj dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u ruralnim područjima Valjeva

 

Ovaj projekat predstavlja izradu nezavisne procene stanja i potreba dece sa smetnjama u razvoju i dece sa invaliditetom, u ruralnim sredinama. Studija slučaja koju je izradio Help Net je služila kao alat nadležnim gradskim službama koji su koristili nalaze za uticanje na unapređenje politika u oblasti socijalne zaštite, planiranje odgovarajućih usluga i procenu cene koštanja po korisniku.

Ukoliko Vas interesuje celokupno istraživanje na detaljniji način, molimo kontaktirajte nas putem email-a, koji možete pronači na internet prezentaciji, ovde ćemo predstaviti predloge za pravce unapređenja konkretizovane i navedene u obliku ciljeva. Svakako da je moguće identifikovati još pravaca unapređenja položaja dece, u skladu sa prethodno sprovedenim istraživanjem i studijom slučaja. Ispod su navedene samo neke od preporuka koje se nameću, a organi lokalnih vlasti će biti u prilici da shodno svojim mogućnostima, a u skladu sa stanjem i potrebama dece unaprede sistem.

 

PREPORUKE

 

– U odnosu na potrebe svakog konkretnog deteta neophodno je obezbediti stručnu pomoć i podršku kako bi se funkcionalne mogućnosti podigle na najveći mogući nivo;

– Obezbediti porodičnog savetnika svim porodicama, kako bi one bile u mogućnosti da unaprede položaj svog deteta;

– Unapređenje roditeljskih kompetencija da nauče da prepoznaju potrebe svoje dece i načine kako da ih zadovolje, kroz savetodavni rad i grupe za podršku;

– Unapređenje roditeljskih kompetencija u smislu sticanja znanja o dostupnim pravima i načinima za njihovo ostvarenje;

– Neophodno je obezbediti adekvatan i nesmetan pristup uslugama iz oblasti zdravstvene i socijalne zaštite, uvođenjem servisa podrške u kućnim uslovima, redovne kontrole, zakazivanja;

– Obezbediti minimum zdravstvene sigurnosti deci sa smetnjama u razvoju kroz obezbeđenje zdravstvenih knjižica svoj deci;

– Opšta ocena jeste da deci sa smetnjama u razvoju nije u dovoljnoj meri dostupna podrška kako bi učestvovali u redovnom obrazovanju i razvili svoje veštine i talente. Ovo se odnosi kako na podršku u okviru škole, od strane pedagoških asistenata, preko usluga podrške za razvoj detetovih veština, kao što su usluge logopeda, tako i na usluge važne za participaciju dece u zajednici, kao što je usluga ličnog pratioca.

– Propisati obavezno uključivanje dece u obrazovni sistem (predškolski i školski);

– Uspostaviti saradnju sa predškolskim ustanovama radi povećanog broja prijema dece predškolskog uzrasta sa seoskog područja;

– Prilagoditi udžbenike, nastavne i radne materijale deci sa smetnjama u razvoju i obezbediti dostupnost ovih udžbenika deci;

– Nabaviti potrebne asistivne tehnologije;

– Neophodna je senzibilizacija okruženja kroz različite vrste edukativnih seminara, organizaciju inkluzivnih aktivnosti, veću vidljivost u medijima (kroz emisije i priloge);

– Obezbediti dostupne servise podrške koji će omogućiti razvoj određenih potencijala kod dece, razvoj motorike, samostalnog kretanja I govora

– Obezbediti termin u Stomataloškoj službi za prijem dece sa smetnjama u razvoju I Informisati roditelje, o važnosti zdravlja usta I zuba I dostupnim uslugama

– Neophodno je obezbediti i mogućnosti za obrazovanje u kućnim uslovima, jer Zakon predviđa i mogućnost organizovanja nastave za učenike na dužem kućnom i bolničkom lečenju, kao i nastave na daljinu. Ovi vidovi nastave za decu sa smetnjama u razvoju se organizuju na osnovu zahteva roditelja, odnosno zakonskog zastupnika.Potrebno je raditi na informisanosti I povezivanju sistema obrazovanja, socijalne zaštite I samih porodica.