„Osnaživanje međugeneracijskih veza“

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

 

Poslednjih godina dešavaju se različite promene u savremenom društvu – od demografskih, klimatskih preko ekonomskih do digitalne transformacije. Ove promene su prisutne na globalnom, regionalnom i nacionalnom nivou, i odražavaju se na porodice i pojedince i zahtevaju da budu prepoznate  kroz odgovarajuće javne politike i jačanje međugeneracijskih veza. Kada je reč o demografskim promenama, svet se suočava sa demografskim starenjem, odnosno povećanjem broja starijih građana uz konstantno smanjenje populacije mladih.

Projekat „Osnaživanje međugeneracijskih veza“ podržan od strane Međunarodnog Višegrad fonda ima za cilj da doprinese participaciji populacije starijih i mladih građana u oblastima koje ih se tiču, kao i da omogući približavanju generacija međusobno putem održavanje dijaloga kao važne metode u demokratskom društvu, i održavanjem performansa kao umetničke forme.

Stoga, projekat će omogućiti da se glas mladih i starijih čuje što će poslužiti kao osnova za proces javnog zagovaranja ka donosiocima odluka, a s druge strane, ovaj projekat kreativno doprinosi povezivanju generacija – kroz inovativnu formu umetničke manifestacije – performans.

Projekat će biti realizovan u periodu od 1. februara 2022. do 3. oktobra 2022. godine.

Projektne aktivnosti koje u formi događaja koje imaju umetnički i zagovarački karakter su: 1) sprovođenje dijaloga (po četiri debate u četiri različite zemlje); 2) sprovođenje jednog performansa „Pričam ti priču da me upoznaš“ u okviru kojeg se očekuje da se mladi i stariji više povežu. Aktivnosti sprovedene na ovaj način  sadrže nekoliko pozitivnih momenata: 1) demokratski aspekt  – participacije predstavnika različitih generacija u dijalogu može imati uticaja na društvo u celinim čime se poštuje princip „da niko ne bude izostavljen“ prilikom procesa kreiranja javnih politika; 2) emocionalno – socijalni aspekt  – uspostavljanje i razvoj odnosa između mladih i starijih; 3) kognitivni aspekt – mladi i stariji unapređuju svoje razumevanje o pogledima drugih generacija, uče i usvajanju forme komuniciranja koje im nisu svakodnevno bliske (predstavnici mladih koriste poštanske usluge, dok predstavnici starijih koriste informaciono – komunikacione tehnologije).

Nakon svake debate biće kreirani zaključci koji će poslužiti za komparativnu analizu a kasnije i kao „alat“ za zagovaranje za unapređenje javnih politika u oblasti socijalne zaštite i u oblasti međugeneracijske solidarnosti.

Razvoj vizuelnih elemenata postojećeg vebsajta „Međugeneracijska solidarnost“ (kreiranje logotipa i slogana; kao i izgradnja dela sajta ne engleskom jeziku) omogućiće da vebsajt dobije internacionalni karakter što će doprinete jačanju regionalne saradnje pri implementaciji aktivnosti koje imaju za cilj jačanje međugeneracisjke solidarnosti. 

Biće snimljen kratak film o projektu koji će sadržati upečatljive delove sprovedenih projektnih aktivnosti, a koji će se promovisati tokom trajanja medijske kampanje.

Projektni partneri su izabrani imajući u vidu njihovo značajno i dugogodišnje iskustvo u oblasti zaštite ljudskih prava, naročito prava osetljivih društvenih grupa, promociji jednakosti, socijalnoj zaštiti i socijalnoj koheziji. Projektni partneri su takođe izabrani na osnovu prethodne uspešne saradnje između Help Net-a i organizacija koje imaju partnersku ulogu u prethodnim projektima. Projekat se sprovodi u partnerstvu sa  Evropskom grupacijom za teritorijalnu saradnju TRITIA iz Poljske, Centrom za socijelni rad Horelica iz Slovačke, i asocijacijom TRIANON iz Češke.

FOTOGRAFIJE SA DEBATA

Debate održane od strane organizacije TRIANON, z.s iz Češke

Debate održane od strane organizacije Center of social services Horelica iz Slovačke

Debate održane od strane Centra za podršku i inkluziju Help net iz Beograda, Republika Srbija

Debate održane od strane  Evropske grupacije za teritorijalnu saradnju TRITIA iz Poljske  

Performans “Pričam ti priču da me upoznaš”, 09.06.2022. godine

BROŠURA

Analiza debata – međugeneracijskih dijaloga sa projekta “Osnaživanje međugeneracijskih veza” 

Zaključci i preporuke

Logotip vebsajta https://medjugeneracijskasolidarnost.rs/

Slogan vebsajta https://medjugeneracijskasolidarnost.rs/

slogan-2

Kratkometražni film projekta “Osnaživanje međugeneracijskih veza”