Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba

Osnovni cilj projekta predstavlja unapređenje kvaliteta života starijih osoba, koje žive u prirodnom okruženju, kroz unapređenje kvaliteta formalne i neformalne podrške. Unapređenje formalne podrške izvršeno je kroz unapređenje usluge Pomoć u kući, pod čim se podrazumeva akreditovanje programa obuke za gerontodomaćice. Unapređenje neformalne podrške izvršeno je kroz kreiranje programa obuke za razvoj veština neformalnih negovatelja.

Osnovni cilj projekta ostvaren je kroz aktivnosti koje podrazumevaju urađenu akreditaciju programa obuke za gerontodomaćice, čime je omogućeno povećanje kapaciteta za pružanje usluge, kako Centra za podršku inkluziju HELP NET, tako i drugih licenciranih pružaoca, što je doprinelo povećanju broja korisnika koji mogu ostvariti pravo na korišćenje usluge. Unapređenje kapaciteta neformalnih negovatelja obezbedilo je smanjenje njihovog stresa, rizika od povrede (samih negovatelja, ali i starijih osoba koje neguju), rizik od zlostavljanja starijih od strane neformalnih negovatelja, a ujedno pružena je pomoć u formiranju grupa za međusobnu podršku samih neformalnih negovatelja. Unapređenje kapaciteta neformalnih negovatelja izvršeno je kroz posebno kreiran program obuke za neformalne negovatelje. Sadržina programa obuke je dostupna i u štampanoj verziji, u obliku brošure koja sadrži osnovne informacije koje se odnose na podizanje informisanosti i razvitak navedenih veština neformalnih negovatelja. Kroz dostupnost u štampanoj verziji omogućen je uticaj na širu populaciju, a ne samo na osobe koje direktno prisustvuju obuci. U okviru projekta organizovana je i obuka za ukupno 100 polaznika, koji su selektovani iz reda direktnih neformalnih negovatelja i okruženja starijih osoba, ali i iz reda predstavnika udruženja, organizacija koja se bave pružanjem usluga starijim osobama i predstavnika mreže HUMANAS.

Partner na projektu, Gerontološki centar Beograd, obezbedio je realizaciju obuke za neformalne negovatelje u svom prostoru.