Razvoj edukativnog programa o afirmaciji rodnih uloga kroz digitalni sadržaj

Projektom pod nazivom „Razvoj edukativnog programa o afirmaciji rodnih uloga kroz digitalni sadržaj“ se planira unaprediti nivo znanja o rodnim ulogama i društveno prihvatljivim obrascima ponašanja kod dece srednjoškolskog uzrasta, kao i da se doprinese razbijanju rodnih streotipa i predrasuda koji su zasnovani na tradicionalnim rodnim normama. Pružanjem informacija sa naučnom potkom o ovoj temi na afirmativan i prilagođen način srednjoškolcima, stvara se okruženje u kojem se unapređuje rodna ravnopravnost u različitim sferama društvenog života, a s druge strane, radi se na prevenciji i eliminaciji diskriminacije među adolescentima. U periodu adolescencije, odnosno u srednjoškolskom uzrastu, prisutno je intezivnije preispitivanje sopstvenog identiteta, time i rodnih uloga kao jedne od dimenzije identiteta, a odnosi sa drugima dobijaju poseban značaj. Putem određenog edukativnog programa, mladima će se pružiti informacije koje će im pomoći da steknu širu sliku o ovoj temi, izvan tradicionalnih uverenja koja su i dalje u određenoj meri prisutna, a na kraju, sve to će doprineti stvaranju jednog tolerantnog, ravnopravnog društva.

Stoga, glavni cilj ovog projekta je doprinos sadržaju i kvalitetu vaspitno – obrazovnog rada za učenike preduniverzitetskog obrazovanja putem kreiranja edukativnog programa na temu rodnih uloga i društveno prihvatljivih obrazaca ponašanja.

Specifični cilj: Kreiranje edukativnog programa sa specifičnom tematikom rodnih uloga, uz detaljno pojašnjenje pojmova kao i primena edukativnog programa kombinacijom tradicionalnih nastavnih metoda i onlajn interaktivne digitalne forme, što će na afirmativan, interaktivan i zabavan način omogućiti da se unapredi razumevanje ove tematike kod mladih uzrasta preduniverzitetskog obrazovanja.

Period realizacije: maj – novembar 2021. godine

Finansijska podrška: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvojaEDUKATIVNI PROGRAM - RODNE ULOGE I RODNI KONCEPTI


Poziv na radionicu u okviru koje će se pilotirati edukativni program >>>

Deo atmosfere sa radionica na kojima je pilotiran edukativni program:

Close Menu