rezultati

Ciljevi Help Net-a su ambiciozni ali realistični, s obzirom na to da smo se dokazali kao održiv akter sa značajnim kapacitetima u vođenju projekata, sa iskusnim i veoma veštim timom eksperata koji konstantno uče, iako su aktivni u pomenutim oblastima više od 15 godina.

Poslednje četiri godine radimo na umrežavanju na svim nivoima, što smo postavili kao primaran put u postizanju svojih ciljeva. Sarađujemo sa velikim brojem vladinih i nevladinih organizacija, institucijama na lokalnom i državnom nivou, kao i međunarodnim organizacijama.

Pružili smo tehničku pomoć UNICEF-u i Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u razvijanju Nacionalne strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja i za manje od šest godina implementirali više od 20 projekata. Ovo demonstrira naš kapacitet u ukrštanju programa i projekata i predlaganju održivih rešenja.

.

postignuća

.

⇒ Centar za podršku i inkluziju Help net je licencirani pružalac usluge Pomoć u kući. HELP NET poseduje licencu za pružanje usluge socijalne zaštite Pomoć u kući  broj 0247 dobijenu od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

⇒ Help Net je akreditovao Integralni program obuke gerontodomaćica/gerontodomaćina za pružanje usluge Pomoć u kući za stara i invalidna lica

⇒ Help Net je akreditovao program obuke Program osnovne obuke za pružanje usluga SOS telefona za žene žrtve rodno zasnovanog nasilja

 

Projekti i realizacija aktivnosti u okviru javnih nabavki

 

Naziv projekta: “Prevencija rizičnih oblika ponašanja mladih kroz njihovo zajedničko učešće u edukativnim i sportskim aktivnostima”

Opšti cilj projekta je doprinos prevenciji rizičnih oblika ponašanja i očuvanju mentalnog zdravlja adolescenata – srednjoškolaca/ki u Srbiji kroz edukativne i sportske aktivnosti koje imaju participativni karakter.

Specifični cilj projekta je unapređenje znanja srednjoškolaca o prepoznavanju rizičnih oblika ponašanja koja se manifestuju u realnom i digitalnom svetu, a koje u određenom obliku podstiču stereotipna rodna uverenja kao i sticanje informacija i znanja o zaštitnim strategijama kada dođe do manifestacija rizičnih oblika ponašanja u njihovom okruženju.

Period realizacije: april – septembar 2022. godine

Finansijska podrška: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

**** Stranica posvećena ovom projektu >>> OVDE

 

 Naziv projekta: “Osnaživanje međugeneracijskih veza” 

 
Cilj projekta:  Doprinos participaciji populacije starijih i mladih građana u oblastima koje ih se tiču, kao  približavanje generacija međusobno putem održavanja dijaloga kao važne metode u demokratskom društvu, i održavanjem performansa kao umetničke forme. Projekat se sprovodi u partnerstvu sa  Evropskom grupacijom za teritorijalnu saradnju TRITIA iz Poljske, Centrom za socijalni rad Horelica iz Slovačke, i asocijacijom TRIANON iz Češke.
 
Period realizacije:  1. februar – 3. oktobar 2022. godine
 
Finansijska podrška: Međunarodni Višegrad fond
 
**** Stranica posvećena ovom projektu >>> OVDE
 
 

Naziv projekta: „Obuka, radna praksa i mogućnost zapošljavanja u oblasti pomoći u kući za starije osobe“

Cilj projekta je unapređenje veština i znanja, unaređenje zapošljivosti i kreiranje
mogućnosti zapošljavanja za povratnike i povratnice i druga nezaposlena lica u oblasti
usluga pomoći u kući za starije. 

Projekat se sprovodi u okviru Programa „Migracije za razvoj” sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) i deo je inicijative “Povratak u nove šanse” nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ). Više  o Programu možete pronaći OVDE.

Period realizacije: 13.09.2021 – 29.07.2022. godine.

Finansijska podrška: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

 

Naziv projekta: “Razvoj edukativnog programa o afirmaciji rodnih uloga kroz digitalni sadržaj”

 
Kratak opis: Projektom se planira unaprediti nivo znanja o rodnim ulogama i društveno prihvatljivim obrascima ponašanja kod dece srednjoškolskog uzrasta, kao i da se doprinese razbijanju rodnih streotipa i predrasuda koji su zasnovani na tradicionalnim rodnim normama. Planiran je razvoj edukativnog programa u vidu onlajn brošure i kviza u kojem će učestvovati srednjoškolci.   

Period realizacije: maj – novembar 2021. godine
 
Finansijska podrška: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 
Više o ovom projektu pročitajte OVDE
 

**** Kviz znanja o rodnim ulogama i ostalim rodnim ulogama 

 
 

Naziv programa: “Osnovni principi EU kao modus svakodnevnog postupanja”

Kratak opis: Cilj ovog programa je upoznavanje  srednjoškolaca sa osnovnim principima/konceptima na kojima se zasniva postojanje EU:
  • Koncept slobode, pravde, jednakosti
  • Ljudska prava
  • Obrazovanje za sve

Radionice biti organizovane u Visokoj školi socijalnog rada, obrazovnoj ustanovi koja školuje na svom programu osnovnih akademskih studija, buduće socijalne radnike, psihologe, logopede i okupacione terapeute. Na interaktivan način, kroz debate, polaznici će iznositi kritičke osrte na predmet edukacije kada će imati priliku da unapređuju svoje postojeće znanje.

Period realizacije: maj – decembar 2021. godine

Finansijska podrška: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

 

Naziv projekta: Povezivanje postojećih strategija na lokalnom nivou u relevantnim oblastima“

Kratak opis: Centar za podršku i inkluziju HELP NET realizuje Aktivnost pod nazivom Povezivanje postojećih strategija na lokalnom nivou u relevantnim oblastima“. Ova Aktivnost se sprovodi u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope “Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022”  i projekta pod nazivom „Promocija različitosti i ravnopravnosti u Srbiji“. Aktivnost se realizuje u periodu od 01. aprila do 30. septembra 2021. godine.

Cilj Aktivnosti je da se razvije Strategija razvoja socijalne zaštite na teritoriji opštine Irig, kao i prateći Akcioni plan za sprovođenje ove Strategije. Projektni tim će kroz konsultativni proces, zajedno sa predstavnicima institucija u opštini Irig, kreirati Strateški dokument. Ovim se u potpunosti poštuje participativni pristup u strateškom planiranju.

Period realizacije: 1.april – 30. septembar 2021. godine

Finansijska podrška: Savet Evrope 

*** Web stranica o projektu >>> OVDE

Naziv projekta: “Support to Priority Actions for Gender Equality in Serbia”

Kratak opis:  Podrška Ministarstvu za evropske integracije kao i odeljenjima koji se bave IPA programiranjem da uvrste rodnu dimenziju u Akcione dokumente za IPA programski ciklus 2021/22.

Period realizacije: Decembar 2020 – Februar 2021.
Finansijska podrška: UN Women in Serbia

 

Naziv projekta: Usluge socijalne zaštite za ranjive grupe (Social Services for Vulnerable Groups“)

Opis aktivnosti: Podrška Radnoj grupi Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za reviziju Pravilnika o licenciranju organizacija  socijalne zaštite i Pravilnika o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite.

Period realizacije: Jul 2020 – April 2021. godine

Finansijska podrška: Nemačka organizacija za tehničku saradnji GIZ – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

 

Naziv projekta: Realizacija istraživanja o uticaju epidemije virusa COVID 19 na poziciju vulnerabilnih društvenih grupa u Republici Srbiji i priprema preporuka o merama u postkriznom periodu

Kratak opis projekta: Centar za podršku i inkluziju Help net je konsultant na projektu koji ima zadatak da sprovede istraživanje o uticaju epidemije korona virusa na položaj ranjivih grupa – populacije starijih; osoba sa invaliditetom i LGBT u Republici Srbije, i na osnovu toga izradi preporuke o merama za saniranje posledica izazvane korona virusom, konkretno kod ove tri ranjive grupe.

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva je objavio dokument pod nazivom “Posledice COVID-19 pandemije na prihode i potrošnju domaćinstava iz perspektive osetljivih grupa”, u kojem su predstavljeni glavni nalazi istraživanja.

Period realizacije: jun 2020 – avgust 2020. godine

Finansijska podrška: Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije

 

Naziv projekta: Zajedno smo jaki

Kratak opis projekta: Uključivanje srednjoškolaca i studenata u pružanje online vršnjačke psihosocijalne pomoći i podrške tokom perioda vanrednog stanja i pandemije novog korona virusa.

Period realizacije: 1.5 – 1.9.2020. godine

Finansijska podrška: Fondacija za otvoreno društvo Srbija

 

Naziv projekta: Romska kulturno istorijska baština

Kratak opis projekta: Projekat ima za cilj da poveže znanja mladih o poreklu, istoriji i kulturi Roma u Srbiji, kao i da mladi steknu opšte ili unaprede već postojeće znanje sa fokusom na bitne događaje od 20. veka pa do danas.

Period realizacije: jun 2020 – decembar 2020. godine

Finansijska podrška: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

*** Publikacija “Romska kulturno – istorijska baština”

 

Naziv projekta: Istraživanje o diskriminaciji Roma i izrada baze socijalnih karata za Rome

Kratak opis projekta: Sprovođenje istraživanja koje ima za cilj da ispita stepen diskriminacije Roma, i na osnovu toga se izradi Baza socijalnih karata za Rome. Ovo istraživanje je deo projekta “Obrazovanje najmladjih generacija kao pokretača osnova EGAL protiv diskriminacije“   („EU SUPPORT TO ROMA INCLUSION – Strengthening Local CommunitiesTowards Roma Inclusion – Education of youngest Generations as Anti-discriminatory Lever – EGAL“) koji podržava EU, a sprovodi opština Smederevska Palanka. Opšti cilj projekta je sprovođenje aktivnosti koje dugoročno imaju za cilj unapređenje sveukupnih dostignuća dece pripadnika romske nacionalnosti kroz omogućavanje boljih uslova za lični razvoj, edukaciju i socijalnu inkluziju.

Period realizacije:  tokom 2020. godine

Finansijska podrška: Opština Smederevska palanka

 

Naziv projekta: „Percepcija rodnih uloga i društveno prihvatljivih obrazaca ponašanja od strane adolescenata muškog pola“

Kratak opis projekta: Cilj projekta je ispitivanje percepcije dečaka adolescentnnog uzrasta u odnosu na rodne uloge i društveno prihvatljive (prema sebi i zajednici odgovorne) obrasce ponašanja, te u skladu sa tim kreirati preporuke i zaključke koji predstavljaju osnovu za budući rad sa adolescentima u pravcu njihovog osnaživanja.

Period realizacije: februar 2020 – jun 2020. godine

Finansijska podrška: Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku

Publikacija: Istraživanje “Percepcija rodnih uloga i društveno prihvatljivih obrazaca ponašanja od strane adolescenata muškog pola

 

Naziv projekta: Delikatesni ponedeljak

Kratak opis: Projekat ima za cilj da poveže žene pripadnice četiri nacionalne manjine sa ženama srpske nacionalnosti a u svrhu očuvanja kulturne baštine i to putem iskazivanja kulinarskih umeća i međusobnom razmenom recepata o pravljenju domaćih specijaliteta. Kao rezultat toga, biće izrađen i Kuvarski rečnik, dostupan pripadnicima nacionalnih manjina, i šire.

Period realizacije: Septembar 2019 – februar 2020. godine

Finansijska podrška: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Vlade Republike Srbije

Publikacija: “Kuhinje nacionalnih manjina” 

 

Naziv projekta:  Sprovođenje istraživanja o potrebama neformalnih negovatelja u Republici Srbiji

Kratak opis: Cilj ovog projekta je da istraži potrebe neformalnih negovatelja (oni koji se zaposleni i oni koji nisu zaposleni) koji brinu o nemoćnim članovima porodice (deci, odraslima i starijima) i da se na osnovu rezultata daju preporuke za razvoj javnih politika koje bi pomogle da se uvećaju kompetencije, znanja i veštine neformalnih negovatelja, ali i preporuke za kreirale usluga namenjenih neformalnim negovateljima.

Period realizacije: Tokom 2019. godine

Finansijska podrška: Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku

Publikacija “Unapređenje položaja neformalnih negovatelja u Republici Srbiji –
– istraživanje sveobuhvatnih potreba u cilju kreiranja preporuka za javne politike”

→ Priručnik “Ja, neformalni negovatelj”

 

 Realizacija usluge Pomoć u kući za stara lica na teritoriji autonomne pokrajine Kosovo i Metohija

Kratak opis:  Udruženje Centar za podršku i inkluziju Help net započelo je pružanje usluge socijalne zaštite Pomoć u kući na teritoriji AP Kosovo i Metohija u junu 2019. godine i u okviru prvobitne javne nabavke je usluga je trajala do juna 2020. godine. Trenutno se usluga realizuje takođe u okviru javne nabavke koju je raspisala opština Zvečan.  Usluga se pruža prevashodno starijem stanovništvu  na Kosovu i Metohiji.

*** Angažovanje gerontodomaćica u uslovima COVID-19

*** ŽIVOT POD KORONOM NA KOSOVU I METOHIJI Gerontodomaćice – nekima jedina pomoć u pandemiji i van nje

Period realizacije: 14.05.2019  – 14.05.2020; 09.06.2020 – 09.06.2021. ; 07.12.2021 – 28.02.2022. godine

Finansijska podrška: Kancelarija za Kosovo i Metohiju

 

Naziv projekta: Unapređenje međugeneracijskog dijaloga

Kratak opis: Centar za podršku i inkluziju Help net u saradnji sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti, a uz podršku Višegrad Fonda sprovodi projekat pod nazivom »Unapređenje Međugeneracijskog dijaloga«. Projekat ima internacionalan karakter, sprovodi se u partnerstvu sa udruženjima »90 decibela« iz Mađarske, »Evropskom grupacijom za teritorijalnu saradnju TRITIA« iz Poljske, kao i lokalnom samoupravom »Valašské Meziříčí« iz Češke. Ima za cilj podsticanje međusobne saradnje, razumevanja i suživota generacija.

Period realizacije: Februar 2019 – novembar 2019. godine

Finansijska podrška: Međunarodni Višegrad fond

Publikacija: Kako unaprediti međugeneracijski dijalog u Srbiji

 

Izrada Studije  slučaja koja se odnosi na analizu efekata i procenu održivosti usluge na projektu “Nevidljiva deca” a koji je integralni deo projekta IPA 2013 “Development of Effective Community Services in the Area of Education and Social Welfare at the Local Level”

Kratak opis: Izrada studije slučaja Analiza usluga i troškova predstvalja analizu efekata i procenu održivosti usluga na projektu “Nevidljiva deca”. Ova studija je rad koji predstavlja nezavisnu procenu efekata pruženih usluga i utvrđivanje kriterijuma za uspostavljanje nove usluge porodični saradnik.  Istraživanje je realizovano na teritoriji grada Valjeva.

Period realizacije:  09.11.2018 – 01.01.2019. godine

Finansijska podrška: Evropska unija

 

Naziv projekta: Kako do efikasnije zaštite starih lica od nasilja u Beogradu

Kratak opis: Realizacija društvenog istraživanja “ Kako do efikasnije zaštite starih lica od nasilja u Beogradu”

Period realizacije: 01.10.2018 – 31.03.2019.

Finansijska podrška: Grad Beograd

Naziv projekta: Unapređenje rada centara za socijalni rad na teritoriji Republike Srbije

Kratak opis: Izrada izveštaja za unapređenje postojećih podzakonskih akata kojima se unapređuje oblast upravljanja ljudskim resursima u centrima za socijalni rad

Period realizacije: 15.05.2018 – 11.03.2019.

Finansijska podrška: Edge d.o.o. Beograd

 

Naziv projekta: Suočavanje sa nasiljem i diskriminacijom LGBT osoba – uspostavljanje sistema praćenja i izveštavanja

Kratak opis: Cilj projekta je obuka urgentog tima DROP IN Centra  i elaboracija  protokola DPC servisa u Beogradu.

Period realizacije: počev od 05.03.2018.

Finansijska podrška: Udruženje građana EGAL

 

Naziv projekta: Sprovođenje istraživanja i analiza rezultata o stavovima poslodavaca i zaposlenih lica o usklađivanju rada i roditeljstva

Kratak opis: Realizacija istraživanja i analiza rezultata o stavovima poslodavaca i zaposlenih lica o usklađivanju rada i roditeljstva.

Period realizacije: 12.10.2018. do 31.01.2019.

Finansijska podrška: Kabinet Ministarstva bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku

→ Publikacija “Usklađivanje rada i roditeljstva”

 

Naziv projekta: Unapređenje kvaliteta neformalne nege na teritoriji opština Štrpce, Gračanica i na teritoriji Kosovskog pomoravlja

Kratak opis: Organizacija treninga za neformalne negovatelje na teritoriji opština Štrpce, Gračanica i na teriroriji Kosovskog pomoravlja

Period realizacije: 26.11.2018. do 31.01.2019.

Finansijska podrška: Kancelarija za Kosovo i Metohiju

 

Naziv projekta: Socijalna inkluzija starih lica

Kratak opis: Razvoj programa za obuku gerantodomaćica i neformalnih negovatelja

Period realizacije: 29.11.2017. do 01.07.2018.

Finansijska podrška: Evropska unija

 

Naziv projekta: Podržavanje unapređenja strateškog okvira za zaštitu dece od nasilja u Srbiji

Kratak opis: Razvoj Nacionalne strategije za zaštitu dece od nasilja i Akcionog plana za implementaciju strategije, kao i definisanje preporuka za implementaciju postojećih generalnih protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja. Ovaj projekta je integralni deo IPA II projekta “Zaštita dece od nasilja i promocija socijalne inkluzije u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj”  koji u Srbiji sprovode Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, i UNICEF, uz finansijsku podršku Evropske unije.

Period realizacije:  31.03.2017. do 30.06.2018.

Finansijska podrška: Evropska unija, UNICEF

 

Naziv projekta: Uspostavljanje usluge Pomoć u kući za stara lica i osobe sa invaliditetom, kroz redovno angažovanje gerantodomaćica iz društevno osetljivih kategorija (sa posebnim fokusom na žene romske nacionalne pripadnosti)

Kratak opis: Cilj projekta je razvoj elaborata za licenciranje usluga Pomoć u kući

Period realizacije: 29.12.2017. do 15.02.2018.

Finansijska podrška: Opština Mladenovac (GIZ projekat)

 

Naziv projekta: Izgradnja i rad servisa Pomoć u kući

Kratak opis: Realizacija stručnog osposobljavanja nezaposlenih žena za obavljanje poslova u servisu Pomoć u kući

Period realizacije: od 11.12.2017. do 11.02.2018.

Finansijska podrška: Kancelarija za Kosovo i Metohiju