Savet Evrope
Help Net

RAZVOJ STRATEGIJE SOCIJALNE ZAŠTITE NA LOKALNOM NIVOU


Centar za podršku i inkluziju HELP NET realizuje Aktivnost pod nazivom Povezivanje postojećih strategija na lokalnom nivou u relevantnim oblastima“. Ova Aktivnost se sprovodi u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope “Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022”  i projekta pod nazivom „Promocija različitosti i ravnopravnosti u Srbiji“. Aktivnost se realizuje u periodu od 01. aprila do 30. septembra 2021. godine.

Cilj Aktivnosti je da se razvije Strategija razvoja socijalne zaštite na teritoriji opštine Irig, kao i prateći Akcioni plan za sprovođenje ove Strategije. Projektni tim će kroz konsultativni proces, zajedno sa predstavnicima institucija u opštini Irig, kreirati Strateški document. Ovim se u potpunosti poštuje participativni pristup u strateškom planiranju.

Strategijom razvoja socijalne zaštite i Akcionim planom će se definisati mere i aktivnosti čija realizacija bi doprinela unapređenju položaja i kvaliteta života građana Iriga, a naročito ugroženih grupa kao što su Romi, osobe sa invaliditetom, žrtve nasilja, građani koji se nalaze u riziku od siromaštva, itd. Namera je da se isplanira razvoj usluga socijalne zaštite i programa koji bi bili dostupni i pristupačni za prioritetne ciljne grupe.

Na kraju, ova Aktivnost doprinosi opštoj dobrobiti građana Irig, razvoju otvorenog i ravnopravnog društva.

Atmosfera sa pripremno – informativnog sastanka u opštini Irig na kojem se dogovaralo  o dinamici rada, radnim zadacima i ulogama u projektu

Radna atmosfera sa konsultativnih sastanaka održanih u opštinskoj upravi Irig, sa članovima Tima za izradu Strategije razvoja socijalne zaštite

Završena je Strategija razvoja socijalne zaštite za opštinu Irig

Krajem septembra završena je izrada Strategije razvoja socijalne zaštite za opštinu Irig, sa pratećim Akcionim planom, i upućena opštinskoj upravi Irig na dalju proceduru, odnosno stavljanje na javni uvid njenog sadržaja građanima, do usvajanja.  Strategija je izrađena na period od 2022 – 2027 godine. Projektni tim je uspešno sarađivao sa akterima u ovoj jedinici lokalne samouprave pri planiranju aktivnosti, a intersektorska saradnja će se nastaviti i prilikom ostvarivanja svih isplaniranih mera i aktivnosti.

Ovo je važan korak ka unapređenju kvaliteta života građana na teritoriji opštine Irig.

Strategija je izrađena u okviru projekta pod nazivom „Povezivanje postojećih strategija na lokalnom nivou u relevantnim oblastima“. Projekat se sprovodi u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope “Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022”  i projekta pod nazivom „Promocija različitosti i ravnopravnosti u Srbiji“. Projekat se realizuje u periodu od 01. aprila do 30. septembra 2021. godine.

 

 

*** Horizontal Facility II vest: Opština Irig u partnerstvu sa organizacijom Help Net pripremila nacrt Strategije razvoja socijalne zaštite ove opštine za period 2022-2027. godine.