Savet Evrope
Help Net

RAZVOJ STRATEGIJE SOCIJALNE ZAŠTITE NA LOKALNOM NIVOU


Centar za podršku i inkluziju HELP NET realizuje Aktivnost pod nazivom Povezivanje postojećih strategija na lokalnom nivou u relevantnim oblastima“. Ova Aktivnost se sprovodi u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope “Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022”  i projekta pod nazivom „Promocija različitosti i ravnopravnosti u Srbiji“. Aktivnost se realizuje u periodu od 01. aprila do 30. septembra 2021. godine.

Cilj Aktivnosti je da se razvije Strategija razvoja socijalne zaštite na teritoriji opštine Irig, kao i prateći Akcioni plan za sprovođenje ove Strategije. Projektni tim će kroz konsultativni proces, zajedno sa predstavnicima institucija u opštini Irig, kreirati Strateški document. Ovim se u potpunosti poštuje participativni pristup u strateškom planiranju.

Strategijom razvoja socijalne zaštite i Akcionim planom će se definisati mere i aktivnosti čija realizacija bi doprinela unapređenju položaja i kvaliteta života građana Iriga, a naročito ugroženih grupa kao što su Romi, osobe sa invaliditetom, žrtve nasilja, građani koji se nalaze u riziku od siromaštva, itd. Namera je da se isplanira razvoj usluga socijalne zaštite i programa koji bi bili dostupni i pristupačni za prioritetne ciljne grupe.

Na kraju, ova Aktivnost doprinosi opštoj dobrobiti građana Irig, razvoju otvorenog i ravnopravnog društva.

Close Menu